LỊCH NGOẠI KHÓA 

NĂM HỌC 2022 – 2023

 

THỜI GIAN

ANH VĂN

NHỊP ĐIỆU

YOGA

MỸ THUẬT

THỨ 2

SÁNG

8h30 – 9h00

 

Bambi

   

9h00 – 9h30

Mickey

Misa

   

9h30 -10h00

Kitty

Mickey 2

   

10h00-10h30

Bambi

Mickey 1

   

CHIỀU

15h00 – 15h30

     

Bambi

15h30 – 16h00

     

Mickey 2

16h00 – 16h30

     

Mickey 1

THỨ 3

SÁNG

8h30 – 9h00

       

9h00 – 9h30

       

9h30 -10h00

       

10h00-10h30

       

CHIỀU

15h00 – 15h30

   

Bambi

 

15h30 – 16h00

   

Mickey 2

 

16h00 – 16h30

   

Kitty

 

THỨ 4

SÁNG

8h30 – 9h00

       

9h00 – 9h30

       

9h30 -10h00

       

10h00-10h30

       

CHIỀU

15h00 – 15h30

     

Kitty

15h30 – 16h00

     

Mickey 2

16h00 – 16h30

     

Mickey 1

THỨ 5

SÁNG

8h30 – 9h00

 

Kitty

   

9h00 – 9h30

 

Mickey 2

   

9h30 -10h00

 

Mickey 1

   

10h00-10h30

 

Bambi

   

CHIỀU

15h00 – 15h30

   

Kitty

 

15h30 – 16h00

   

Mickey 1

 

16h00 – 16h30

   

Bambi

 

THỨ 6

SÁNG

8h30 – 9h00

 

Kitty

   

9h00 – 9h30

Mickey

 

Misa

 

9h30 -10h00

Kitty

     

10h00-10h30

Bambi

     

CHIỀU

15h00 – 15h30

     

Bambi

15h30 – 16h00

   

Mickey 1

Misa

16h00 – 16h30

   

Mickey 2

Kitty