Lịch ngoại khoá , NĂM HỌC 2020 – 2021

THỜI GIAN

ANH VĂN

YOGA

NHỊP ĐIỆU

MỸ THUẬT

YOGA

ANH VĂN

THỨ 2

SÁNG

8h50 – 9h20

   

Misa

     

9h20 – 9h50

 

Kitty 1

Kitty 2

     

9h50 -10h20

 

Bambi

Mickey

     

CHIỀU

15h00 – 15h30

     

Kitty 1

   

15h30 – 16h00

     

Mickey

   

16h00 – 16h30

     

Bambi

   

THỨ 3

SÁNG

8h50 – 9h20

Kitty 1

 

Kitty 2

     

9h20 – 9h50

Kitty 2

 

Bambi

     

9h50 -10h20

   

Kitty 1

     

CHIỀU

15h00 – 15h30

     

Kitty 2

   

15h30 – 16h00

     

Mickey

   

16h00 – 16h30

     

Bambi

   

THỨ 4

SÁNG

8h50 – 9h20

Mickey

         

9h20 – 9h50

Bambi

         

CHIỀU

15h15 – 15h45

       

Mickey

 

15h45 – 16h15

       

Kitty 2

 

THỨ 5

SÁNG

8h50 – 9h20

   

Kitty 1

     

9h20 – 9h50

Kitty 2

 

Mickey

     

9h50 -10h20

Kitty 1

 

Bambi

     

CHIỀU

15h15 – 15h45

           

15h45 – 16h15

           

THỨ 6

CHIỀU

15h15 – 15h45

     

Kitty 1

 

Mickey

15h45 – 16h15

     

Kitty 2

 

Bambi