LỊCH HOẠT ĐỘNG KHỐI MẪU GIÁO

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

6h30 – 7h00

Vệ sinh lớp

7h00 – 7h30

Đón trẻ

7h30 – 7h45

Thể dục sáng

7h45 – 8h15

Ăn sáng – Vệ sinh

8h15 – 8h50

Hoạt động học

8h50 – 10h30

Vệ sinh – Ăn phụ – Hoạt động góc – Hoạt động ngoài trời – Ngoại khóa

10h30 – 11h30

Vệ sinh – Ăn trưa – Thay quần áo

11h30 – 11h45

Vui chơi nhẹ

11h45 – 13h50

Vệ sinh – Ngủ trưa

13h50 – 14h00

Vận động thư giãn theo nhạc

14h00 – 15h15

Vệ sinh – Ăn xế – Thay quần áo

15h15 – 16h30

Sinh hoạt chiều – Ngoại khóa

16h30 – 17h00

Vệ sinh – Trả trẻ